Vzdělávání » Stránky předmětů I. stupně

Na prvním stupni je kladen důraz na využití mezipředmětových vztahů, široké škály didaktických pomůcek a didaktické techniky, rozmanitost činností a vyučovacích metod. Zapojujeme žáky do školních projektů: Den Evropských jazyků, Den Země, Den zdraví všemi smysly, Dopravní den. V letošním školním roce bychom rády otevřely školu veřejnosti projektem: Babičko, dědečku, pojďte zpátky do školy. V rámci tohoto projektu budou moci prarodiče našich žáků navštívit naši školu a zapojit se svými vnoučaty do rozmanitých aktivit.

Budeme si připomínat také významná výročí: 17. listopadu literárním dopolednem zakončeným happeningem na školním hřišti, výročí J. A. Komenského projektem Den s Komenským naruby, kdy si žáci sami připraví didaktické aktivity pro spolužáky. Zapojíme se také do mezinárodního projektu Záložka do škol, jehož prostřednictvím se pokusíme navázat kontakt se školu ze Slovenska. Budeme pokračovat ve spolupráci s MŠ: čtení dětem z MŠ, ukázkové hodiny pro předškoláky, Klub předškoláček.

V rámci jednotlivých tříd budou probíhat také třídní projektové dny, kde si žáci vyzkoušejí spolupráci ve skupinách při řešení rozmanitých úkolů.   Propojení výuky s praktickým životem bude realizováno i prostřednictvím řady exkurzí, besed a kulturních pořadů.

Budeme pokračovat v zapojení žáků do školních i mimoškolních soutěží:

  • Matematický Klokan
  • Pythagoriáda
  • Pěvecká soutěž
  • Recitační soutěž
  • Výtvarné soutěže
  • Sportovec školy
  • Hledej pramen vody
  • Literární soutěž

Podporujeme zájem o čtení. Na konci 1. ročníku jsou žáci slavnostně pasováni na čtenáře, proběhne soutěž o nejhezčí čtenářský deník, budeme navštěvovat místní knihovnu, žáci mohou docházet do čtenářského klubu, který organizuje Mgr. Naďová.

Nabízíme možnost výuky matematiky jak v klasickém pojetí, tak metodou prof. Hejného (v didaktických prostředích si žáci osvojují základní matematické pojmy, vztahy a procesy, učí se argumentovat, hledat řešitelské strategie, znát vlastní schopnosti). K podpoře zájmu o matematiku a rozvoj matematických schopností žáků letos budeme zařazovat metodu Abaku, která je dostupná jako desková hra a také on line.

Žáci budou mít možnost docházet do hodin doučování. Pro žáky 4. ročníku bude otevřen ve spolupráci s jazykovou školou Hello přípravný kurz k dětským jazykovým zkouškám YLE Starters, který povede Mgr. Lenka Kudlejová. Žáci 5.A si budou moci zacvičit v Pohybovkách pod vedením Mgr. Naďové.