Školní družina a školní klub

Informace k zahájení:

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 1.9.2021 a to od 9:30 do 16:30 hodin. V tento den nebude ranní družina, ta bude v provozu od čtvrtka 2.9.2021.

První den děti dostanou zápisní lístky a družinové deníčky. Věnujte prosím pozornost vyplnění údajů v družinovém deníčku (tel. kontakty, informace ohledně prázdnin, seznámení s řádem na zadní straně).

Děti, které jsou přihlášeny do družiny nebo do klubu a první školní den do družiny nepůjdou, musí mít již v tento den písemnou omluvenku nebo si je musíte vyzvednout osobně.

Provoz školní družiny:

Ranní provoz:               6:00 – 8:00 hod.
Odpolední provoz:      11:40 – 16:30 hod.

Do ranní družiny je možné přivést děti od 6 do 7:20 hodin.

Žádáme rodiče, aby upřednostňovali vyzvedávání dětí vždy v celou hodinu (13, 14, 15), aby nedocházelo k narušování zájmových činností. V době od 14 do 15 hodin budou děti venku (za příznivého počasí).

Vyučující předávají žáky po skončení vyučování p. vychovatelkám. Žáci jsou z družiny a klubu uvolňování dle údajů zákonných zástupců na zápisním lístku. Žák, který jde sám, v uvedenou hodinu opustí budovu školy a zákonní zástupci plně přebírají odpovědnost.

Vámi vyplněné údaje (časy vyzvedávání dětí či samostatný odchod dítěte v konkrétní hodinu) jsou pro nás závazné a musím se jimi řídit. Odchod v jinou dobu (z důvodu návštěvy lékaře, rodinných důvodů apod.) musí mít žák zapsán v družinovém deníčku, kde bude přesně stanoven den, čas, způsob odchodu a podpis. Deníček žák předloží vychovatelce ihned po příchodu do družiny (klubu).

V žádném případě nelze žáka samotného pustit domů na telefonické zavolání. V tomto případě si jej musíte vyzvednout osobně.

Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve ŠD a ŠK.

Všechny děti musí mít řádně označeny své věci.

Prosíme rodiče, aby dětem dali vhodné oblečení na pobyt venku.

Provoz školního klubu:

Ranní provoz:              6:00 – 8:00 hod.
Odpolední provoz:      12:35 – 16:30 hod.

Platba za pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu:

Za 1. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 30. 9. 2020

Za 2. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 31. 1. 2021

Platbu poukazujte na účet školy č. 34533761/0100

variabilní symbol:  24 540 a do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte

Kontakt:

Telefon:                    773 791 604
Email:                        [email protected]

Oddělení:

  1. Sedliáková Petra – vedoucí vychovatelka
  2. Dvorská Petra
  3. Valderová Barbora
  4. Tomíčková Šárka

Školní klub: Bc. Procházková Patricie, DiS

V době konání třídních schůzek a konzultací, bude pro děti navštěvující školní družinu otevřena družina do ukončení schůzek.

S platností od 1. 9. 2019 dochází ke změně v Řádu školní družiny a školního klubu. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ve správním řízení ředitel školy na základě žádosti o přijetí žáka do školní družiny, kterou podává zákonný zástupce žáka, a na základě splněných kritérií pro přijetí.

Dětem do družiny prosím nedávejte mobilní telefony, tablety ani jinou elektroniku či cennosti (peníze). Za přinesené hračky a další věci nenesou vychovatelky zodpovědnost.