Činnosti školy » Školní a třídní akce

NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ

Dne 31. 5. 2019  proběhl  na naší škole sportovní den pod názvem „Netradiční sportování“.  Den dětí tedy žáci I. stupně oslavili soutěžením v netradičních sportech.  Akci pořádal žákovský parlament. Nejlepší třídy a skupinky žáků byly oceněny „sladkými“ cenami. Sportování se všem velmi líbilo a už se těší na to, že se akce bude konat znovu.

                                      za ŽP: Mgr. Simona Hališková,  Mgr. Libuše Staňková

Naši žáci byli v Anglii

Od 15. května 2019 se uskutečnil poznávací výlet do Anglie pro žáky 6. až 9. ročníku naší školy. Výlet trval šest dní, z toho jsme dva dny strávili cestou na Britské ostrovy a zpět. Během cesty do autobusu přistoupili i žáci ze základní školy ze Zlína.

V Anglii jsme měli pobyt ve městě Brighton. Autobus nás dopravil k vybraným rodinám, kde jsme byli ubytováni. První den byl náš výlet zaměřen na víkendovou rezidenci královny Alžběty, přesněji na Windsor Castle. Dále jsme se zastavili u koleje jménem Christ Church College, kde se natáčel slavný film Harry Potter. Stihli jsme ještě Town Hall. V dalších dnech byl náš pobyt zaměřen na Stonehenge, nejslavnější megalitickou památku na světě a taky velkou chloubu Anglie. Po zhlédnutí Stonehenge jsme zamířili do lázeňského města Bath. Navštívili jsme římské lázně, které už ale bohužel nefungují.

Poslední den našeho poznávacího výletu završilo hlavní město Anglie, Londýn.V plánu bylo navštívit London Eye, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Trafalgar square, Big Ben a piknik v St.James’s Parku. V London Eye jsme si všichni užili, hlavně ten výhled do dáli byl skvělý.
Tento výlet jsem si naprosto užil a doporučil bych každému, ať si aspoň jednou udělá výlet do Anglie.

Lukáš Solný – VIII. třída

Máme za sebou úspěšnou exkurzi do Veličky a Krakova 2019

28 žáků od šestého do devátého ročníku absolvovalo 14. května 2019 pod vedením Mgr. Martina Němce a Ing. Romanou Šebestovou úspěšnou exkurzi do Polska. Nejprve jsme navštívili solné doly Velička. Ty se nachází pod městem Wieliczka v blízkém okolí Krakova. Byly v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena. Patří k nejstarším světovým solným dolům vůbec (úplně nejstarší je solný důl v nedaleké Bochnii) a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Následně jsme se přesunuli do Krakova. Krakov je historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, sídlo starobylé univerzity a arcibiskupství. Na hradě Wawel jsme si prohlédli bájného draka chrlící oheň, katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava. Pokračovali jsme na Královský rynek, které je považováno svou rozlohou za největší náměstí střední Evropy.

I díky CK Vesna tour z Havířova jsme strávili příjemný den a naši žáci se podívali na krásná místa, kam se běžně mnozí z nich nikdy nedostanou.

Mgr. Martin Němec

Mladí ladí jazz v druhých třídách

V dubnu jsme navštívili hudební workshop pořádaný v rámci jazzového festivalu Mladí ladí jazz. Hlavní role se ujal jazzman a instrumentalista Oran Etkin z New Yorku s českou kapelou.

Klarinetista Oran  Etkin interativně předává dětem příběh skrze písně známých světových melodií. Děti během workshopu tančily a byly povzbuzovány, aby se rytmicky, hudebně a i slovně projevovaly. Děti si tak z workshopu odnesly nejen skvělý zážitek, ale často i několik anglických slovíček. Díky tomu, že Oran příběhy vsazuje do míst, odkud pocházejí, rozšiřují si děti i své geografické znalosti a seznamují se s odlišnými kulturami.

Timbalooloo do škol

Projekt je určen pro učitele a děti druhých ročníků ZŠ a je zaměřený na hudební alternativní vzdělávání. Lektor po dobu dvou měsíců dochází jednou týdně do třídy, kde spolu s učitelem vede hodinu hudební výchovy za použití Timbalooloo metody izraelsko-amerického klarinetisty Orana Etkina. Výsledek práce bude prezentován na konci školního roku formou představení.

Metoda Timbalooloo napomáhá ke zdravému rozvoji vnímání a chápání okolního světa. Hudba je brána jako paralela k řeči. Často velmi abstraktní pojmy, které jsou pro děti těžko představitelné, jsou skrze hudební a tělesný prožitek lépe pochopitelné. Jako příklad můžeme uvést vysvětlování nízkých a vysokých tónů skrze vizualizaci – vysokými tóny zpívají ptáci, hluboké tóny dělá medvěd. Dále také můžeme vidět, jak rytmus a tanec samby či valzu můžou přispět pro lepší pochopení základních matematických jevů (dvě a tři doby). Práce s kontrasty je také jedním z primárních rysů této metody. Schopnost vnímat kontrasty vede u dětí k lepší koncentraci a reakcím na podněty.

Neméně důležité je, že jsou děti seznamovány s hudbou, nástroji a hudebníky napříč celým světem a kulturami. Děti se tak učí respektu k různým kulturám, což vede i k vzájemnému respektu a toleranci v jejich životě.

Cílem projektu je nabídnout alternativní způsob hudebního vzdělávání s možnými přesahy do dalších školních disciplín. Další důležitý bod je, že tento způsob práce vede ke vzájemnému partnerství dítě-pedagog, ale i všech dětí v třídním kolektivu, a vede tak i ke vzájemnému respektu.

V naší škole bude v rámci tohoto projektu působí  hudebník Jiří Bouda. https://www.denbaya.cz/kdo-jsme

Petra Nytrová, Michaela Černotová


Ukázka video

Ukliďme Česko 2019

V pátek 5. 4. 2019 se žáci naší školy pod vedením žákovského parlamentu zúčastnili projektu „Ukliďme Česko 2019“. Na akci se podílely třídy 7. – 9. ročníku. Žáci uklidili okolí naší školy. Některé nálezy byly velice zajímavé.

                                       Mgr. S. Hališková, Mgr. L. Staňková, Mgr. E. Vránová

Projekt – Veselé zoubky 2019

Naše škola se zapojila do preventivního programu pro děti ,,Veselé zoubky “, který připravila společnost dm drogerie na měsíc únor a březen. Na školu byly zaslány výukové materiály, interaktivní cvičení, pracovní listy a pro každé dítě byla připravena preventivní taštička.

Děti pracovaly se zájmem a plnily veškeré úkoly s nadšením.

Třída 1.A, 1.B

Řemeslo má zlaté dno 2019

Dne 23. 1. 2019 se žáci IX. ročníků zúčastnili soutěže „ Řemeslo má zlaté dno „. V průběhu dne se kromě soutěžení žáci seznámili i s učebními obory některých středních škol. Všem se tato akce líbila.

                                                                                              Mgr. Libuše Staňková

Vánoční výtvarné workshopy na SUŠ Ostrava

V předvánočním týdnu dne 17.12. 2018 se 20 žáků ze VII. A zúčastnilo výtvarného workshopu na Střední umělecké škole Ostrava. Jedná skupina žáků si v tvůrčích dílnách vyzkoušela navrhování, skicování vánočních motivů. Studenti ze SUŠ jim pak tyto návrhy přenesli do grafického programu a pak na gravírovacím laseru se z jejich návrhů staly vydařené výrobky. Druhá skupina si vyzkoušela výrobu fotogramu v temné komoře, úpravu fotografií, seznámili se s prací ve fotografickém ateliéru.

Žáci si v těchto workshopech vyzkoušeli něco nového, rozvíjely se u nich kreativní dovednosti a získali tak přehled o možnostech studia na SUŠ Ostrava.

Ing. Romana Šebestová

Bubliny jsou nejlepší!!!

V letošním roce se žáci 4.B naší školy pod vedením p. uč. Karin Kaňovské zúčastnili  Ostravské soutěže Hledej pramen vody. Po celé 3 měsíce plnili zadané úkoly a svými dalšími úžasnými aktivitami se probojovali  do finále na Slezskoostravském  hradě. Tam si prožili dopoledne plné her a soutěží  a získali 1.místo v teoretické části  soutěže – VODOEINSTEIN  HPV 2018 mezi dalšími 24 týmy ostravských škol.

Jejich práce můžete najít na Facebooku HLEDEJ PRAMEN VODY 2018.

Fotoalbum

Mnoho podob vody

Přívěšek kapka

Trička

Řemeslo má zlaté dno 2018

Dne 17. 1. 2018 se čtyři šestičlenná družstva žáků 9. ročníku naší školy zúčastnily soutěže Řemeslo má zlaté dno, konané pod záštitou Hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní znalosti a dovednosti. Našli zde zástupce škol společného stravování, zdravotnické školy, zemědělské, ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. Hodnotila se spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu. Prakticky si vyzkoušeli např. řezání dlaždic, znalost zdravých a nezdravých potravin, aranžovat květiny, zapojit elektrický obvod, poznat druhy osobních aut a jejich země původu, znalost podmínek výběru střední školy a budoucího povolání a mnoho dalších aktivit. Soutěž tak pomáhá žákům při výběru střední školy.

Družstvo naší školy složené z žáků 9.A třídy, Radka Šimůnková, Martina Knězková, Lucie Kučerová, Anna Marie Vášová, Sára Kolářová, Jan Kovařčík, získalo Certifikát nejúspěšnějšího družstva a velmi zajímavé a hodnotné ceny.           

Mgr. Alena Gomolová, výchovný poradce

Ozdravné pobyty v roce 2018

Suchá Rudná

Ve dnech 3. 4. – 16. 4. 2018 se žáci šestého ročníku zúčastnili ozdravného pobytu financovaného z příspěvku Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší z rozpočtu statutárního města Ostravy. Akce se zúčastnilo 55 žáků 6. ročníku II. stupně naší školy a 6 pedagogických pracovníků – učitelů, studentů OU. Ozdravný pobyt byl realizován v prostředí Jeseníků – Suchá Rudná, hotel Paramon.

Pedagogové si pro žáky připravili bohatý vzdělávací a sportovní program doplněný o různé aktivity v místním prostředí. Dopoledne se žáci věnovali školní výuce, projektovému vyučování se zaměřením na matematiku, přírodopis, fyziku, zeměpis a český a anglický jazyk. V rámci těchto aktivit byly široce využívány mezipředmětové vztahy, žáci pracovali formou rozmanitých metod výuky, pracovali s iPady, doplňovali různé pracovní listy. Dopoledne bylo věnováno i na procházku do okolí s návštěvou a ochutnávkou mléčných výrobků z místní Ekofarmy „Farmu U Stromovouse“. Odpoledne žáci soutěžili v terénních hrách (Hledání pokladu, Hřebenovka, Orientace v terénu s buzolou), věnovali se pobytu v přírodě, hráli různé míčové a společenské hry, pracovali s lesním materiálem, naučili se základům uzlování, morseovky. Pro žáky proběhla i beseda se Správou CHKO Jeseníky. Během večerního programu si vytvořili svůj autoportrét, soutěžili v turnaji v piškvorkách, tvořili různé výrobky, rozvíjeli si své technické dovednosti. Proběhly i zábavné soutěže mezi třídami, skupinami, oblíbená diskotéka, táborák, stezka odvahy a mnoho dalších aktivit.

Pro žáky byly připraveny i celodenní projektové dny (Fyzika lidského těla, Den Země). Žáci během nich plnili různé teoretické a praktické úkoly. Kromě výuky byly pro žáky připraveny i dva celodenní turistické výlety. Během těchto výletů žáci vystoupali na nejvyšší horu Jeseníku – Praděd, navštívili Karlovu Studánku, město Jeseník, vydali se na prohlídku expozic ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, prohlédli si jeskyně Na Pomezí.

Ve druhé části ozdravného pobytu proběhl i třídenní doprovodný program ozdravného charakteru, který zajišťovalo SVČ Ostrava-Zábřeh. V průběhu tohoto programu se žáci aktivně zapojovali do různých sportovních aktivit, her, soutěží, workshopů. Tento program byl cíleně zaměřen na formování a upevňování vztahů v kolektivu a na vazby mezi třídami.

Žáci pracovali na ozdravném pobytu v různých týmech, skupinách, poznávali sami sebe a své spolužáky při různých činnostech a aktivitách, vedli si své složky Pokojovky (pracovní listy z celodenních výletů). Všechny aktivity, soutěže, projekty žáků byly postupně bodovány a následně pak vyhodnoceny. Celý ozdravný pobyt se vydařil, splnil svůj smysl a účel, žáci si odvezli domů spoustu nových zážitků. Celý průběh pobytu byl kladně hodnocen nejen žáky a pedagogy, ale i zákonnými zástupci žáků.

Ing. Romana Šebestová

Horní Bečva

Žáci VIII. A, B naší školy prožili ve dnech 3. 4. – 16. 4. 2018 ozdravný pobyt financovaný z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který spravuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Horní Bečva v Beskydech se stala přechodným bydlištěm pro 30 žáků.

Užili si čisté ovzduší, které podpořilo jejich zdraví, nádhernou přírodu, ale také mnoho zajímavých aktivit v podobě procházek i výletů do okolí. Během výletů navštívili Pustevny, horu Radhošť, Bumbálku, Bílou. Vydařil se i výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde žáci navštívili výrobu svíček Unipar, vyšlapali k Jurkovičově rozhledně. Trocha historie dýchla na všechny na Martiňáku. Zajímavé a poučné byly pro žáky také besedy s názvy CHKO Beskydy – výskyt velkých šelem v ČR (medvěd, vlk, rys) a Hvězdná obloha s večerním pozorováním oblohy pomocí dalekohledů.

Tři dny měli žáci program, který vedli instruktoři ze střediska volného času. Všichni si užili velké množství sportovních i turistických aktivit, soutěží, her, zábavy, které prožili se svými kamarády. Přestože jsme také nezapomněli na školní výuku, pobyt na horách byl skvělý. Doufáme, že si všichni odvezli jen ty nejlepší zážitky, na které budou rádi vzpomínat.

Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Martina Janečková

Pořad Bludiště 2018

Dne 19. dubna 2018 se naše škola zúčastnila natáčení pořadu Bludiště. V týmu soutěžili žáci 9. ročníku – M. Sýkorová, N. Fojtík, T. Špačková a V. Palovský. Tým zvítězil a vyhrál si bronzového bludišťáka, finanční poukázky a postup do dalšího kola. V dalším kole jsme prohráli, ale přesto jsme si jednoho bludišťáka chytli skokem na laně M. Janovského.

Oba díly pořadu Bludiště natočené s naší školou se budou vysílat ve dnech 15.9. a 22.9. 2018

Mgr. Simona Hališková

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2018

Naše základní škola se tradičně zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Akce proběhla 27.4.2018 na ZŠ A.Kučery v Ostravě – Hrabůvce.

Celé dopoledne bojovala družstva se zručností v jízdě na kole, s jízdou podle pravidel silničního provozu, s testy z pravidel silničního provozu a se znalostmi z první pomoci. Družstvo I. kategorie, které bojovalo ve složení: K. Krupová, F. Herman, T. Bimka – 5.,  A. Hrušková – 6.A – obsadilo ve velmi silné konkurenci 6. místo. Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení K. Ondičová, B. Vašíčková, S. Šustr, R. Stacha – 8.B,  získalo bronzovou medaili ( 3. místo) a postoupilo do okresního kola soutěže.  

Okresní kolo soutěže proběhlo 11.5.2018 opět na ZŠ A.Kučery v Ostravě – Hrabůvce. Družstvo II. kategorie ve stejném složení obsadilo pěkné 6. místo. Mezi jednotlivci byl S. Šustr  na 10. místě a B. Vašíčková na 15. místě.

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Libuše Staňková

Exkurze Osvětim, Krakov 2018

V pondělí 14. května 2018 jsme se zúčastnili celodenní exkurze pro žáky osmého a devátého ročníku do koncentračního tábora Osvětim a krásného historického města Krakova.

Exkurze se pod vedením Mgr. Martina Němce a Ing. Romany Šebestové zúčastnilo 43 žáků. Prohlídka v Osvětimi byla velmi zajímavá a poučná. Dozvěděli jsme se hodně nových věcí, o kterých jsme neměli ani tušení. Prohlídka měla dvě části. První část se odehrávala v hlavním táboře Osvětim a na druhou část jsme se přemístili do Birkenau, větší části komplexu koncentračního tábora. Po prohlídce tábora jsme odjeli do bývalého královského města Krakov. Po příjezdu do Krakova jsme se vydali na hrad Wawel, který je opravdu nádherný. V Krakově jsme si prohlédli náměstí v historickém centru města, kde byla spousta obchodů a stánků. Výlet se velmi vydařil.

Nikolas Fojtík, IX. A

Dopravní den II. stupeň 2018

Třídy se řídily harmonogramem, který zahrnoval následující činnosti: jízda zručnosti, testy, dopravní výchova v PC, pracovní listy, filmy, první pomoc. Žáci si zopakovali své znalosti z dopravní výchovy. Dopravní den proběhl ve škole a na školním hřišti. Akce se vydařila.  

Mgr. Libuše Staňková

Výlet za odměnu 2018

Ve středu 13. 6. 2018 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili HRAD SOVINEC. Děti čekal netradiční program (lukostřelba, výuka písma, opékání špekáčků na hradním nádvoří). Mimo to nás kastelán hradu seznámil s vývojem chladných a palných zbraní. Součástí programu byla i prohlídka hradu s průvodcem. Vše bylo zakončeno zajímavým hradním rébusem, kde si všichni ověřili, jak jsou všímaví. Tyto aktivity se dětem moc líbily. Vyžadovaly samozřejmě odvahu a spolupráci starších a mladších spolužáků. Potom jsme se zdravě unaveni vypravili na zpáteční cestu. Akce se vydařila a už se všichni těší na příští výlet.

                                      za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

 

Škola v přírodě IV. B – červen 2018

Dlouhý výlet si udělali Bubliny ze 4. B na Ostravici jako odměnu za celoroční práci a aktivitu. Počasí jim přálo, a tak si mohli vychutnat sluníčko, bazén, hry a opékání v letní přírodě. Od pondělí 4. 6 do pátku 8. 6. 2018 soutěžili, sbírali body a míchali lektvary v kouzelnické škole v Bradavicích a nezapomněli ani na turnaj ve Famfrpálu. Se spoustou zážitků a odměn tak zakončili školní rok a celoroční projekt provázený známou postavou Harry Potterem.  

Mgr. Karin Kaňovská

Výlet za odměnu 2017

Ve středu 14. 6. 2017 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili Štramberk a Kopřivnici. Ve Štramberku jsme se účastnili zábavného programu „ Za pokladem jeskyně Šipka“. Děti čekaly netradiční disciplíny (pečení Štramberského ucha, výroba jeskynního člověka, lanové aktivity, jeskynní strava – pečení buřtů v Šipce, hledání pokladu pomocí GPS). Tyto aktivity se dětem moc líbily. Vyžadovaly samozřejmě odvahu a spolupráci starších a mladších spolužáků.

V odpoledních hodinách jsme navštívili Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. Pak jsme se zdravě unaveni vypravili na zpáteční cestu. Akce se vydařila a už se všichni těší na příští výlet

za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Exkurze Velička, Krakov 2017

Čtyřicet žáků od sedmého do devátého ročníku absolvovalo 18. 5. 2017 pod vedením Mgr. Martina Němce a Ing. Romanou Šebestovou úspěšnou exkurzi do Polska. Nejprve jsme navštívili solné doly Velička. Ty se nachází pod městem Wieliczka v blízkém okolí Krakova. Byly v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena. Patří k nejstarším světovým solným dolům vůbec (úplně nejstarší je solný důl v nedaleké Bochnii) a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Následně jsme se přesunuli do Krakova. Krakov je historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, sídlo starobylé univerzity a arcibiskupství. Na hradě Wawel jsme si prohlédli bájného draka chrlící oheň, katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava. Pokračovali jsme na Královský rynek, které je považováno svou rozlohou za největší náměstí střední Evropy.

I díky CK Vesna tour z Havířova jsme strávili příjemný den a naši žáci se podívali na krásná místa, kam se běžně mnozí z nich nikdy nedostanou.

Mgr. Martin Němec

Ozdravné pobyty v roce 2017

I.turnus:

Místo: Hotel Permoník – Nový Hrozenkov
Termín: 13.3. – 26.3.2017
Zúčastní se 120 žáků a 11 osob pedagogického doprovodu
Třídy: III.A, V.A, V.B + žáci 7.ročníku, kteří se účastní  LVK

Učíme se a chutná nám


Poznáváme okolí
Bavíme se
Orientační závod
Výlet Velké Karlovice
Cesta kolem světa
Lyžařský výcvikový kurz

 II.turnus:

Místo: Hotel Horní Bečva – Horní Bečva
Termín: 30.3. – 12.4.2017
Zúčastní se 50 žáků a 7 osob pedagogického doprovodu
Třídy: II.A, II.B, IV.B

Výlet za odměnu 2015

Ve dnech 16. – 17. 6. 2015 proběhl za finančního přispění ÚMOb Hrabová Výlet za odměnu pro vybrané žáky naší školy. Letošního výletu se zúčastnilo 25 žáků z II. stupně, kteří ve svých porfóliích nasbírali nejméně 100 bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídním a žákovském parlamentu a měli bezproblémové chování během celého školního roku.

Výlet se uskutečnil na jižní Moravě v okolí města Strážnice. Během výletu jsme si prohlédli město Strážnice a jeho památky, navštívili jsme Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, seznámili jsme se s muzejní expozici mlynářství v Průžkově mlýně. Na výletní lodi Ámos jsme propluli Baťovým kanálem směrem na  Petrov přes plavební komoru, podél zámeckého parku, skanzenu a přes přírodní část kanálu jsme se navrátili zpět do přístaviště.

Po dvou dnech jsme se vydali na zpáteční cestu vlakem zpět do Ostravy. Všem se výlet moc líbil, poskytli jsme našim žákům zajímavý výlet, předali mnoho informací, zážitků.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků

Výlet za odměnu 2014

Výlet za odměnu II. stupeň – Praha
Ve dnech 17. – 18. 6. 2014 proběhl za finančního přispění ÚMOb Hrabová poznávací výlet s názvem „Výlet za odměnu“. Letošního výletu se zúčastnilo 25 žáků z II. stupně, kteří ve svých portfoliích nasbírali nejvíce bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídní a žákovské samosprávě a měli bezproblémové chování během celého školního roku.

Výlet pro žáky II. stupně se uskutečnil v hlavním městě naší republice, v Praze. Navštívili jsme Tróju se zoologickou zahradou , během večerní procházky městem jsme prošli Pražský hrad, Malou Stranu, Kampu, Karlův most.

Velmi zajímavá byla prohlídka historické budovy Národního divadla, kde jsme si prošli divadlo od podzemí až na střechu, seznámili jsme se s historií budovy, s výzdobou divadelních chodeb, balkonů a slavné opony. Na Staroměstské náměstí jsme si prohlédli Staroměstskou radnici s orlojem, seznámili jsme se s chodem pražského orloje, s ciferníky pro měření času. Prohlédli jsme si historické sály radnice, kapli s 12 apoštoly, historické podzemí radnice. Nenechali jsme si ujít ani výstup na věž Staroměstské radnice, ze které byl pěkný výhled na celé náměstí i na celé město. Poslední zastávkou v Praze bylo Václavské náměstí.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků

Výlet za odměnu I. stupeň – Brno – 17. 6. 2014
Žákům prvního stupně bylo letos umožněno – účastnit se výletu za odměnu. Tato akce byla určena nejlepším žákům jednotlivých ročníků, kteří dosáhli různých úspěchů: ve školních soutěžích, aktivitách, školním parlamentu nebo sportovních výkonech. Sešli jsme se na vlakovém nádraží, ze kterého jsme pospíchali do Brna. Pak bylo to hlavní – návštěva zábavného parku BONGO. Všem se tam moc líbilo a možná se budeme opět těšit na další školní rok.

Za organizátory výletu: p. uč. Šárka Stiborová, p. uč. Lenka Kudlejová

Výlet za odměnu 2013

Ve dnech 18. – 19. 6. 2013 proběhl za finančního přispění ÚMOb Hrabová poznávací exkurze s názvem „Výlet za odměnu“.

Letošního výletu se zúčastnilo 25 žáků z II. stupně, kteří ve svých portfoliích nasbírali nejméně 100 bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídní a žákovské samosprávě a měli bezproblémové chování během celého školního roku. Výlet se uskutečnil v hlavním městě naší republice, v Praze. Hlavním cílem bylo během dvou dnů seznámit žáky s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města.

Část výletu jsme věnovali Pražskému hradu, prohlédli jsme si Starý Královský palác, expozici Příběh Pražského hradu, Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta i s výstupem na věž. Při procházce městem jsme navštívili Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí, Prašnou bránu a nakonec i Petřínskou rozhlednu se zrcadlovým bludištěm.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků

Výlet za odměnu 2012

Ve dnech 19. – 20. 6. 2012 proběhl turisticko-poznávací výlet s názvem „Výlet za odměnu“. Letošního výletu se zúčastnilo 21 žáků z II. stupně a 4 žáci z I. stupně, kteří ve svých portfoliích nasbírali nejméně 100 bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídní a žákovské samosprávě a měli bezproblémové chování během celého školního roku.

Výlet se uskutečnil v okolí Hranic na Moravě. V průběhu dvou dnů jsme navštívili hrad Helfštýn a jeho outdoorové centrum, prohlídli jsme si lázně Teplice nad Bečvou, během vycházky po pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka jsme shlédli Hranickou propast a celý výlet jsme zakončili prohlídkou Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků

 

Záložky do knih 2017

Letos poprvé se naše škola zúčastnila česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů. Cílem projektu je podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek. Žáci z 2. – 9. tříd vyráběli, malovali záložky do knihy a vymění si je s žáky s přidělenou partnerskou školou ze Slovenska. Nám byla přidělena Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Levici.

Výměnu záložek mohou děti využít k navázání kontaktů s žáky ze Slovenska. Zásilka na Slovensko se záložkami byla odeslána a teď všichni netrpělivě čekáme na balík ze Slovenska.

                                                                                   Mgr. A. Opletalová

Projekt EDISON 2017

V pondělí 9.10.2017 začíná na naší škole projekt EDISON ve spolupráci s mezinárodní organizací AIESEC. Jedná se o to, že naši školu bude každý den ve vyučovacích hodinách navštěvovat pět zahraničních studentů, kteří budou s našimi žáky konverzovat v angličtině. Přiblíží jim svoji zemi, zvyklosti a výuku. Odpoledne potom budou studenti ubytovaní v hostitelských rodinách. Konkrétně jsou tito studenti z Gruzie, Ruska, Bosny a Hercegoviny, Íránu a Mexika. Tato skupina již byla ve Frenštátě, kde natočili krátkou reportáž

Popřejme jim, ať se jim u nás líbí a našim studentům, aby si díky nim vylepšili dovednosti v anglickém jazyce a poznali jiné kultury.

Kateřina Hejnešová

Záhada jaderné elektrárny 

V rámci výuky fyziky navštívila skupina deváťáků 22. května 2017 vzdělávací výukový program Záhada jaderné elektrárny ve Světě techniky. Žáci se aktivně seznámili s principem fungování jaderné elektrárny, prakticky si změřili úroveň radiace, zároveň si i ověřili, jak se proti radiaci chránit, vyzkoušeli si funkci jaderného reaktoru.

Se vzdělávacím programem byli žáci velmi spokojeni, doplnili si teoretické a praktické znalosti, dovednosti z oblasti jaderné energie.

Ing. Romana Šebestová

Exkurze Dlouhé Stráně – projektový den

Ve čtvrtek 29. května 2014 se 40 žáků sedmého až devátého ročníku a paní ředitelka zúčastnili pod vedením Libuše Staňkové a Martiny Janečkové exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v CHKO Jeseníky.
Ta se uskutečnila v rámci projektového dne, který probíhal na naší škole. Celodenní zájezd se vydařil. Nejprve děti navštívily výukové centrum přečerpávací elektrárny, kde se seznámily s historií vzniku elektrárny, s činností elektrárny a jejím významem pro energetickou síť ČR. Poté se exkurze přemístila do podzemních prostor elektrárny, kde se žáci blíže seznámili s technickým vybavením elektrárny. Po zhlédnutí podzemí všichni nastoupili do autobusu a úzkou klikatou silnicí jsme stoupali kolem dolní k horní nádrži. Na horní nádrži nás překvapila hustá mlha a déšť. Po krátkém pobytu zde jsme ukončili exkurzi v elektrárně.
Během cesty se žáci dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Velkých Losinách, kde jsme prošli zámeckým parkem, viděli jsme zámek a také významnou papírnu. Během exkurze žáci pořizovali fotografie a následné vypracovali pracovní list.

Mgr. Martina Janečková, Mgr. Libuše Staňková

Projektový den – Malý svět techniky U6

Dne 29. 5. 2014 jsme v rámci projektového dne navštívili výstavu Malý svět techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Celá výstava je členěna do osmi tematických expozic inspirovaných názvy knih francouzského spisovatele Julese Verna.

Během prohlídky těchto expozic jsme si mohli vyzkoušet různé zajímavé exponáty a práci v dílnách, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o strojírenství a vynálezu parního stroje, o počátku vzniku textilního průmyslu, zasvětili jsme se do tajů výroby surového železa, propojili jsme si vědomosti při výrobě kolejnic, mostních konstrukcí. V železniční zastávce jsme si vyzkoušeli telegraf a Morseovu abecedu, dozvěděli jsme se a prakticky vyzkoušeli pomocí šlapání na jízdním kole princip výroby elektrického proudu, vyzkoušeli jsme si různé starší modely aut značky Škoda, traktory, motorky, kabinu autobusu Karosa. Poslední část byla zaměřena na oblast letectví, kosmonautiky a na ponorku Nautilus kapitána Nema, kde jsme si prohlédli dobový interiér, kajuty a vyzkoušeli jsme si i funkční periskop.

Všichni žáci se touto zábavnou a interaktivní formou seznámili s celou řadou fungujících vynálezů, s technickým vývojem a pokrokem a poznali tradiční technické obory.

Víte, proč vlastně celé tematické expozice jsou inspirovány názvy knih spisovatele Julese Verna? Pokud nevíte, odpověď se určitě dozvíte během prohlídky této výstavy.

p. učitelka Šebestová, žáci z VI. A

Projektový den – Matematika jak ji neznáte

Cílem projektu bylo představit matematiku z jiné stránky. Pomocí her, vlastní aktivity a šikovnosti žáci změnili pohled na matematiku a čísla.
Tříhodinový výukový blok využívající nejmodernější prostředky výuky (tablety, animace, simulace) v inspirujícím školícím centru učebny U6 v Dolní oblasti Vítkovic určený žákům 2. stupně ZŠ žákům otevřel i jiné vnímání matematiky než jen pomocí učebnic a cvičení.

Výuka byla zaměřena na představení zajímavých věcí z matematiky, které nejsou obvyklým obsahem školní výuky, ale právě na nich si žáci mohou rozvíjet matematické myšlení.
Žáci druhého stupně ZŠ si vyzkoušeli řešit fraktály, zahráli si matematickou hru, kde se potkali se středovou souměrností, poslední hodina byla věnována Pascalově trojúhelníku a dělitelnosti.

Mgr. Alena Gomolová